Центар за социјална работа Куманово

Центар за социјална работа Куманово е дел од Министерството за труд и социјална политика.

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово во својата организациона структура има 3 служби и 8 оддели :

  • Оддел  за административни и помошно технички работи

– Дел за административни работи и управување со човечки ресурси

– Дел за помошно- технички работи

  • Служба за права на парична помош за општина Куманово и општина Старо Нагоричане

– Оддел  за права на парична помош за општина Куманово

– Оддел за права на парична помош – општина Старо Нагоричане и дел од општина Куманово

  • Служба за права на парична помош за општина Липково

– Оддел за права на парична помош – Матејче и околни села

– Оддел за права на парична помош – Слупчане  и околни села

  • Служба за услуги од социјална заштита

– Оддел за заштита на деца, заштита на возрасни и стари лица и други услуги согласно Законот за социјална заштита

– Оддел за брак и семејство и семејно насилство,  советувалиште и други услуги согласно Законот за социјална заштита

– Оддел – Дневен центар за лица со телесна или ментална попреченост и Дневен центар за стари и возрасни лица

Контакт телефони: 031 438-160 и 031 438-170

Во продолжение сите вести поврзани со оваа институција.

Сподели со своите пријатели

Јавната Установа Меѓуопштински Центар за социјална работа Куманово информира дека започна со  прием на барања за остварување на правото на додаток за образование за учебната 2022/2023 година (за ученици во основно и во средно образование). Loading… Правото на додаток за образование го остварува мајката на детето-редовен ученик во основно и/илиПрочитај повеќе