Во два термини ќе се транспортираат во карантин граѓаните од граничните премини

Сподели со своите пријатели

На 26-тата седница на Владата е донесена и Уредба за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за време на вонредна состојба.

Loading...

Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 72/20), во член 3, по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„На лицата од член 2 ставови 2 и 4 од оваа уредба со законска сила може да им се одреди мерка строга изолација (карантин) и во угостителски објекти (хотели, мотели и сл.) кои се отстапени од страна на приватни правни лица кои вршат угостителска дејност, а кои од Владата на РСМ се определени за примена на мерката строга изолација (карантин).

За објектите утврдени во оваа уредба со законска сила се утврдуваат режимите за обезбедување, посебните простории за лицата кои покажуваат симптоми на вирусот, критериумите за исхрана, доставата на пратки (пакети) за потребите на лицата на кои им е определено мерка строга изолација (карантин), мерките за дезинфекција, работата на персоналот или волонтерите, собирањето смет и други потребни технички работи.

Превозот на лицата на кои им е определено мерка на строга изолација (карантин), од граничните премини до објектите од членот 2 став 3 и членот 3 став 4 на оваа уредба со законска сила, се одвива во два термини и тоа во 10 часот и во 20 часот, а од аеродромите од моментот на слетување.

Превозот на лицата го обезбедува Владата на Република Северна Македонија – Генерален секретаријат.


Leave a Reply