Советот на Општина Куманово утре ќе расправа по 33 точки

Сподели со своите пријатели

Триесет и три точки ќе се најдат пред членовите на Советот на Општина Куманово на 39та седница која ќе се одржи утре во кружната сала на поранешен Комитет со почеток во 10:00 часот.

Loading...

Во продолжение целосниот редослед на дневниот ред:

Информација за преземени мерки и активности во текот на 2019 година на Полициска станица од општа надлежност Куманово;

Годишен извештај за работа на ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово во 2019 година;

Финансиски извештаи на приходи и расходи за 2019 година на Јавната општинска установа Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово;

Годишен извештај за настани и манифестации на Фондација за култура и спорт „Куманово“ – Куманово за 2019 година;

Предлог – Решение за давање согласност на Правилникот за измена на Правилникот за начинот на стекнување и распределба на средствата во ОСТУ „Наце Буѓони“ Куманово;

Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за период од 01.10.2019 – 31.12.2019 година;

Loading...

Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за период од 01.01.2019 – 31.12.2019 година;

Извештај за работа на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за период од 01.01.2019 – 31.12.2019 година;

Извештај за деловно-финансиско работење на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за период Октомври – Декември 2019 година;

Извештај за работа на ЈП „Водовод“ – Куманово за 2019 година;

Финансиски извештаи/Годишна сметка на ЈП „Водовод“ – Куманово за 2019  година;

Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово од 01.10.2019 – 31.12.2019 година;

Годишна сметка и финансиски извештај на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово за 2019 година;

Предлог – Одлука за давање согласност на Измена и дополнување на Годишен план за вработување во 2020 година на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово;

Loading...

Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – план“ – Куманово за 2019 година;

Финансиски извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за период Октомври – Декември 2019 година;

Финансиски извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за период Јануари – Декември 2019 година;

Извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за 2019 година;

Предлог – Решение за давање согласност на пречистениот текст на Ценовникот на услуги на ЈП „Пазаришта“ – Куманово;

Предлог – Завршна сметка на Буџетот на Општина Куманово за 2019 година;

Годишен извештај на Општина Куманово за 2019 година;

Информација за реализирани активности на Одделението за меѓународна соработка и евроинтеграции во 2019 година;

Loading...

Предлог – Одлука за давање на трајно користење на движни ствари – сопственост на Општина Куманово на Општина Могила;

Предлог – Одлука за давање на трајно користење на движни ствари – сопственост на Општина Куманово на Општина Свети Николе;

Предлог – Одлука за давање на трајно користење на движни ствари – сопственост на Општина Куманово на Општина Арачиново;

Предлог – Одлука за давање на трајно користење на движни ствари – сопственост на Општина Куманово на Општина Дебарца;

Предлог – Одлука за давање на трајно користење на движни ствари – сопственост на Општина Куманово на Општина Берово;

Предлог – Одлука за давање на трајно користење на движни ствари – сопственост на Општина Куманово на Општина Старо Нагоричане;

Loading...

Предлог – Одлука за давање на трајно користење на движни ствари – сопственост на Општина Куманово на Општина Чешиново – Облешево;

Предлог – Одлука за давање на трајно користење на движни ствари – сопственост на Општина Куманово на Општина Пехчево;

Предлог – Одлука за давање на трајно користење на движни ствари – сопственост на Општина Куманово на Општина Крива Паланка;

Предлог – Одлука за давање на трајно користење на движни ствари – сопственост на Општина Куманово на Општина Ранковце;

Предлог – Одлука за давање на трајно користење на движни ствари – сопственост на Општина Куманово на Општина Кратово.

Loading...

Leave a Reply