Се воведува забрана за движење во шумите и шумските појаси

Сподели со своите пријатели

Од денес па до 15 август стапува на сила ограничување на движењето на сите лица во шумите и шумските појаси во период од 7 до 17 часот, освен ако лицето нема добиено соодветна дозвола од Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ и субјектите кои управуваат со заштитените подрачја.

Ограничувањето не важи за вработените во Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ и субјектите кои управуваат со заштитените подрачја.

Во периодот од 17 часот попладне до 7 часот наутро дозволено е движење на граѓаните во шумите и шумските појаси заради одмор и рекреација на сопствена одговорност за својата безбедност и обврската за ненанесување на штети на шумата (палење на отворен оган во шума и др).

Ова ограничување не важи за организирана тура на туристи за туристичко разгледување на шумите со стопанска намена и Националните паркови во Република Македонија, која ќе биде во придружба на престваник од ЈП „Македонски шуми“ или Националните паркови.

Ако не се почитува ограничувањето, глобата е од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност.

Исто така, забрането е палење на стрништа, плевел и други растителни отпадоци во ловиштата и друг земјоделски отпад на земјоделско земјиште како превентивна мерка за заштита на шумски пожари. За непочитување на одредбите од аова забрана се предвидува глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска противвредност.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.