Денеска продолжува 35та седница на Советот на Општина Куманово

Сподели со своите пријатели

Триесет и петтата седница на Советот на Општина Куманово ќе продолжи денеска во 10:00 часот, откако во петок беше прекината по долгата расправа по однос на точката за преземени мерки од страна на локалната самоуправа за намалување на аерозагадувањето.

Loading...

Денешната седница ќе започне од 26та точка каде што во петок заглавија советниците, а воедно дневниот ред ќе биде дополнет со 45та точка советнички прашања, кои членовите на Советот ќе ги поставуваат до градоначалникот, раководителите на секторите во општината и јавните претпријатија.

Во продолжение целосниот дневен ред за денешното продолжение на 35та седница:

26. Предлог – Измена на Планот на програми за развој на Општина Куманово за 2019 година;

27. Предлог – Програма за изменување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2019 година;

28. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за обезбедување на финансиски средства за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици во Општина Куманово;

29. Предлог – Одлука за давање согласност на Ценовникот за услуги за отстранување на оштетени возила и возила во дефект од општинските и локалните патишта на територија на Општина Куманово на ДПТУ „ГАЦЕ КОМПАНИ“ ДООЕЛ Куманово и ДПТУ „ДФ ЛЕОКОМ“ ДООЕЛ Куманово;

30. Предлог – Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од У.Е. „Бедиње”, дел од Урбан блок 85, плански опфат помеѓу ул. „Новопланирана”, ул. „Новопланирана 1”, ул. „Трајко Јовановски” – Општина Куманово;

Loading...

31. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 5121, ул. 180, КО Куманово – Општина Куманово;

32. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 21-5, м.в. Кумлји Баир, КО Биљановце вон г.р. – Општина Куманово;

33. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1023/1, м.в. Добретка, КО Карабичане – Општина Куманово;

34. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1936, м.в. Река, КО Горно Коњаре – Општина Куманово;

35. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 746, м.в. Вртача, КО Довезенце – Општина Куманово;

36. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 215, м.в. Гладница, КО Јачинце – Општина Куманово;

37. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 3425, м.в. Краста, КО Романовце вон г.р. – Општина Куманово;

38. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 30/2 и КП 30/3, м.в. К.Баир Дервен, КО Биљановце вон г.р. – Општина Куманово;

Loading...

39. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 679/9, м.в. Средни Расје, КО Биљановце вон г.р. – Општина Куманово;

40. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 4186, м.в. Аниште, КО Куманово – Општина Куманово;

41. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 433/5, м.в. Новине, КО Биљановце вон г.р. – Општина Куманово;

42. Предлог – Одлука за основање на Општински совет за социјална заштита на Општина Куманово;

43. Предлог – Решение за именување на членови на Управниот одбор на ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто” – Куманово;

44. Предлог – Решение за разрешување и именување на член на Органот за надзор на ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто” – Куманово.

45.Советнички прашања.

Loading...

Никола Ивановски


Leave a Reply