41 предмет за корупција оформени изминатата година

Сподели со своите пријатели

Владата на Република Северна Македонија ја разгледа и усвои Информацијата со статистички податоци за кривични предмети од областа Корупција за 2019 година, при што беше задолжено Министерството за правда, во рамки на Работната група за преглед и ажурирање на методологијата за релевантен статистички систем за мониторинг на анти-корупциската политика, да продолжи да презема активности за редовно користење на Системот за собирање и обработка на статистички податоци за следење на предметите за случаите на корупција кои претставуваат значаен сегмент во градењето на анти-корупциската политика и следењето на нејзината ефективност.

Преземањето активности за развој на систем за следење на предметите за случаите на корупција и генерирање статистички извештаи за мониторинг на анти-корупциската политика е во согласност со Десетте принципи за унапредување на борбата против корупцијата во земјите кои пристапуваат, земјите кандидати за членки на Европската унија и други трети земји.

Loading...

Статистичките податоци кои ги собира Министерството за правда се користат за ажурирање на материјалот со кој се известува Европската комисија и да послужат за натамошна анализа на состојбите со ефикасноста правосудните и другите органи во постапувањето по предметите за случаите на корупција.

Во Извештајот за напредокот на Република Македонија од 2016 година забележано е дека сѐ уште постои потреба да се воспостави уверлива евиденција и успешност во постапувањето по предмети за случаи на корупција, особено за случаи на корупција од висок профил, вклучително и евиденција на повратот на имот (мерки конфискација на имот и имотна корист и одземање на предмети). Во 2019 година забележан е добар напредок во областа Борба против корупцијата, и тоа со консолидирање на евиденцијата на истраги, обвиненијата и судења за случаи на корупција од висок профил и со измени во законодавството.

Според статистичките податоци, во 2019 година, ново-оформени биле вкупно 41 предмети за кривични дела од областа Корупција, во кој број се вклучени и предметите за случаи на корупција од висок профил.

Во 2019 година, во предмети за кривични дела од областа Корупција биле издадени 17 наредби за спроведувања истрага и доминира бројот на евидентирани предмети за случаи на корупција во јавни набавки. Истата година, евидентирани се вкупно 9 нови предмети за случаи на корупција од висок профил и сите тие во текот на 2019 година се статус „Во тек“. Истата година биле подигнати вкупно 10 обвинителни акти, а донесени се 10 пресуди, од кои една пресуда е ослободителна.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *