32 точки на утрешната седница на Советот на Општина Куманово

Сподели со своите пријатели

Советот на Општина Куманово утре со почеток во 10 часот во големата сала во зградата на поранешен Комитет, ќе ја одржи својата 48ма седница.

Loading...

На дневен ред ќе се најдат следниве 32 точки:

Годишен извештај за движење на заразни заболувања за 2019 година на подрачје на Центар за јавно здравје – Куманово;

Информација за состојбата со КОВИД-19 на подрачје на Општина Куманово заклучно со 30.09.2020 година;

Информација за превземени мерки и активности од страна на Полициска станица од општа надлежност Куманово во текот на првото полугодие од 2020 година;

Годишен извештај за работа на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово за учебната 2019/2020 година;

Годишна програма за работа на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;

Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – план“ – Куманово за период од 01.04.2020 – 30.06.2020 година;

Loading...

Предлог – Одлука за доделување на основна главнина на Јавно претпријатие „Пазаришта“ – Куманово;

Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Куманово за III квартал од 2020 година;

Предлог – Измена и дополнување на Планот на програми за развој на Општина Куманово за 2020 година;

Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2020 година;

Предлог – Одлука за давање на согласност за обезбедување на средства од Буџетот на Општина Куманово, наменети за засебна сметка на проектот „Оддржливи еколошки и здравствени придобивки во прекугранична област”;

Предлог – Одлука за давање на согласност за обезбедување на средства од Буџетот на Општина Куманово, наменети за засебна сметка на проектот „Зајакнување вредности на културно и природно наследство”;

Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за давање на согласност за имплементација на проектот „Реконструкција на спомен соба на Спомен Костурница“;

Предлог – Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Куманово и Општина Ранковце;

Loading...

Предлог – Одлука за давање на трајно користење на движна ствар – сопственост на Општина Куманово на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово;

Предлог – Деловник за работа на Партиципативно тело;

Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 147/1, м.в. Полјана, КО Речица – Општина Куманово;

Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 914 и к.п. 917, м.в. Вртача, КО Довезенце – Општина Куманово;

Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 1/11, м.в. Aниште, КО Доброшане вон град – Општина Куманово;

Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 681, КО Речица – Општина Куманово;

Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 2787/1, м.в. Поле, КО Пчиња – Општина Куманово;

Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 548/2, м.в. Габрешка лука, КО Kучкарево – Општина Куманово;

Loading...

Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 352/7, м.в. Шумјак, КО Речица – Општина Куманово;

Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 863/3, м.в. Д. Река, КО Довезенце – Општина Куманово;

Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 90/1, м.в. Габер, КО Брзак – Општина Куманово;

Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето планирано со важечки ГУП Д3 – спорт и рекреација во А1-Домување во станбени куќи за дел од УЕ Проевце, дел од УБ 23 за к.п. 24473/1 – Општина Куманово;

Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 679/2 и к.п. 679/3, м.в. Расје, КО Биљановце вон град – Општина Куманово;

Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 1923/4, м.в. Река, КО Горно Коњаре – Општина Куманово;

Loading...

Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 1179/1, м.в. Село, КО Шупљи Камен – Општина Куманово;

Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за к.п. 1518, м.в. Костурац, КО Горно Коњаре – Општина Куманово;

Предлог – Одлука за исплата на еднократна парична помош од Буџетот на Општина Куманово за 2020 година;

Предлог – Решение за разрешување и именување на член на Надзорен одбор за контрола на материјално-финансиско работење на ЈП „Куманово – паркинг“ Куманово.


Loading...

Leave a Reply